Javni poziv o finansiranju Sportskih klubova, NVO i UG na području opštine Srebrenica

Opština Srebrenica objavila je Javni poziv  o finansiranju/sufinansiranju sportskih klubova, udruženja građana i ostalih nevladinih organizacija sa područja opštine Srebrenica u 2023. godini. Cilj ovog poziva je  finansiranja/sufinansiranja troškova aktivnosti za redovnu djelatnost i sportska takmičenja, finansiranje projekata u 2023. godini, iz budžeta Opštine Srebrenica za kalendarsku 2023. godinu.

Iznos koji je Opština Srebrenica izdvojila za ove aktivnosti ove godine iznosi  115.000,00 КМ, od kojih će 85.000,00 КM biti izdvojeno za sport i sportske klubove, dok je 30.000,00 KM namijenjeno za finansiranje Nevladinih organizacija i Udruženja građana.

Pravo učešća na Javni poziv imaju Sportski klubovi, Udruženja građana i Nevladine organizacije koji su registrovani na teritoriji Opštine Srebrenica, odnosno imaju sjedište na području Opštine Srebrenica. Nevladine organizacija ili Udruženje građana koja nisu već uvrštena na budžet Opštine Srebrenica. Nevladina organizacija ili Udruženje građana  mogu prijaviti samo jedan projektni prijedlog.

Kada su u pitanju kriterijumi, Opština Srebrenica je navela osnovne kriterijume zajedničke za sve organizacije i posebne kriterijume za Sportske klubove i za NVO i UG. Osnovni i zajednički kriterijumi i uslovi koje je potrebno ispuniti su:

_ ispunjen i potpisan prijavni obrazac ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva,

– rješenje o registraciji kod nadležnog organa kojim se dokazuje da je klub registrovan na teritoriji opštine Srebrenice ( ovjerena kopija),

– program rada za narednu godinu potpisan i ovjeren od ovlašćenog lica,

– Ugovor o zakupu ili drugi dokument kojim je obezbjeđen prostor za realizaciju aktivnosti.

– Prijedlog projekta (procenat u finansiranju projekta) NVO,UG

Posebni kriterijumi koji se odnose samo na Sportske klubove su: Stručni rad sa mlađim selekcijama (1-5 bod.), broj članova i aktivnih sportista u klubu (5-20 bod.), tradicija kluba i postignuti rezultati (1-10 bod.), broj i stepen takmičenja u kome se takmiče selekcije kluba: mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori,seniori (2-10 bod.). Pripadnost prioritetnoj grupi sporta prema Pravilniku o kategorizaciji sportova, sportista i sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu opštine Srebrenice: I Kategorija – 20 bodova, II Kategorija – 10 bodova, III Kategorija – 7 bodova, IV Kategorija – 5 bodova, V Kategorija – 3 boda. Takmičenje u nekoj od liga koju organizuje krovni savaz ili asocijacija (1-10 bod.). Učešće kluba na međunarodnim takmičenjima (1-10 bod.)
Kada su u pitanju posebni kriterijumi za NVO i UG, oni se odnose na oblasti koje će se finansirati ovim Javnim pozivom, a to su:

  • Socijalna zaštita i ljudska prava,
  • Mladi i volonterizam,
  • Životna sredina i energetska efikasnost,
  • Gender,
  • Kultura

Kriterijumi koji se boduju odnose se na broj angažovanih stručnih lica za realizaciju projekta, (1-10 bodova), procenat finansijskog učešća u projektu, (1-10 bodova), uticaj programa projekta na opšti interes lokalne zajednice, (1-10 bodova), obuhvaćenost ciljne grupe (1-10 bodova).

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja poziva, sve detaljne informacije možete pročitati na zvaničnom sajtu Opštine Srebrenica.

Vedrana Bogdanović