Vađenje šljunka iz Drine pred revizorima

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske ispunila je svoje obećanje aktivistima koji se hrabro bore protiv nelegalne eksploatacije šljunka u Republici Srpskoj, tačnije u koritu rijeke Drine. GSRJS je objavila da će ove godine biti izrađen izvještaj o Naknadnom pregledu preporuka iz Izvještaja revizije učinka Eksploatacija riječnog materijala kao segment integralnog uređenja i zaštite vodotoka rijeke Drine.

Ovaj izvještaj obuhvata vremenski period od 2017. do 2020. godine i predstavlja dragocjeni resurs za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i Javnu ustanovu Vode Srpske, Republičku upravu za inspekcijske poslove i jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u slivu rijeke Drine.

Ako se ovaj revizioni dokument zaista uradi i pristupi mu se odgovorno i stručno postoji velika verovatnoća da će tu biti otkriveno mnogo nezakonitosti i nepravilnosti prilikom eksploatacije šljunka iz Drine – smatraju ekološki aktivisti naši sagovornici koji su željeli ostati anonimni.

Glavni zaključak izvještaja „Eksploatacija riječnog materijala kao segment integralnog uređenja i zaštite vodotoka rijeke Drine“ je da lokacije na kojima je vršena dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka rijeke Drine nisu određivane na osnovu sagledavanja stanja vodotoka, utvrđenih potreba i prioriteta, niti su doneseni potrebni planski dokumenti.

“Postupak dodjele lokacija za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka karakterišu regulatorne nejasnoće, relativno dugo trajanje, prosječno 108 dana, visoke varijacije trajanja postupka u cjelini, od 44 do 268 dana, i njegovih pojedinih faza, nepostojanje konkurencije potencijalnih izvođača radova. Nadzor odnosno praćenje realizacije zaključenih ugovora o dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka rijeke Drine se svodio na povremene posjete zaduženih lica iz JU „Vode Srpske“ lokalitetima na kojima se izvode radovi bez jasnog pristupa šta se, kada i kako kontroliše, te čime se to dokumentuje. U prosjeku su izvršene dvije kontrole po ugovoru, odnosno kontrola je vršena jednom u 72 dana realizacije ugovora. Izvođenje radova u skladu sa elaboratima suštinski nije kontrolisano, niti su kontrolisane količine stvarno izvađenog riječnog materijala” – stoji u navedenom uzvještaju Glavne službe za reviziju.

Šta će zaista biti i hoće li Republika Srpska zaista „udariti“ na nepravilnosti u eksploataciji šljunka iz Drine, ili će i ovo biti još jedno ono „pojeo vuk magarca“ osraje da vidimo.