Општински позив за кредитирање

На основу Одлуке скупштине општине Сребреница о кредитном задужењу општине Сребреница број: 01-022-99/23 и сагласности Министарства финансија Владе Републике Српске о давњу сагласности на кредитно задужење број 06.04/400-671-2/23 od 01.11.2023. године, а у складу са одредбом члана 10а. став 1. тачка ф). Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 39/14 и 59/22) и Одлуке о покретању поступка набавке услуга за дугорочно кредитно задужење општине Сребреница и расписивање Јавног позива број 01-014-286/23 од 27.11.2023. године, Начелник општине објављује Јавни позив за дугорочно кредитно задужење општине Сребреница.

Подаци о уговорном органу:

Уговорни орган: Општина Сребреница
Адреса: Ул. Сребреничког одреда бб Сребреница 75430
ИДБ/ЈИБ: 4400301230004
Телефон: 7056-445-507
Факс: 056-445-233
Wеб адреса: www.srebrenica.gov.ba

Подаци о особама задужним да воде комуникацију у име Уговорног органа са понуђачима:

Контакт особа: Владан Миловановић
Телефон: 056-445-507
Факс: 056-445-233
е-маил: кabinet@srebrenica.gov.ba

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Врста уговора о набавци: Набавка услуга кредитног задужења за финансирање капиталних пројеката
Износ главнице: 2.000.000 KM
Намјена: финансирање капиталних/инфраструктурних пројеката
Грејс период: Није предвиђен
Каматна стопа: до 6% фиксна
Остали трошкови (обрада кредита): максимално 0,30% од износа кредита,једнократно
Рок доспјећа: до 10 година
Начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима
Обезбјеђење: мјенице и вирмански налози општине
Валута плаћања: конвертибилна марка КМ

Цијели текст јавног позива са свим припадајућим детаљима погледајте на линку: ЈАВНИ ПОЗИВ  – ДУГОРОЧНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ.