Budimo Odgovorni prema prirodi!

U periodu kada se priroda čisti i obnavlja, građani i poljoprivrednici pripremaju svoja dvorišta i njive za nove usjeve, te često pale suvo, nepotrebno granje što dovede do nekontrolisanog požara i velike štete. Prije svega bismo trebali znati nešto više o  požaru i zaštiti od samog požara.

Požar se definiše kao nekontrolisano gorenje zbog čega može doći do povrede ljudi, materijalne štete na građevinama, objektima te i štete same prirodne. Pored fizičke štete koju požar može da napravi, treba da znamo da se pri gorenju stvaraju produkti kao što su toplina, plamen, dim, čađ, pepeo, ugarci, žar… Svi ovi  produkti imaju štetan uticaj na okolinu i na zdravstveno stanje ljudi.

Kada su u pitanju šumski požari najgore su sume četinara. Kod šuma četinara opasnost povećava otpali sloj iglica, grančica, suva trava i smola. Kod lisnatih šuma ta opasnost je manja. Na požarnu opasnost utiče vrsta rastinja, temperatura zraka i njegova vlažnost, te vjetar i oblačnost.

Uzroci požara šuma mogu biti različiti, može da bude samozapaljenje, zatim nepoštovanje propisanih mjera zaštite, namjerno podmetanje požara zbog različitih motiva, udari groma. Zavisno od stepena opasnosti preduzimaju se i mjere zaštite kao što su planovi mjere intervencijskog gašenja požara. Utvrđivanje potrebne opreme, organizacija i provođenje posmatranja na terenu, preduzimanje određenih zabrana  kao što je loženje vatre na otvorenom, zabrana eksploatacije šuma, obavljanje raznih radova, posjeta osoba šumskim područjima sve u cilju zaštite prirode.

Kada su u pitanju požari na poljoprivrednom zemljištu, oni se smatraju i mnogo opasnijim. Zbog toga što se na poljoprivrednom tlu uzgajaju razne poljoprivredne biljke, razne žitarice na poljima, trava na livadama i pašnjacima. Tu su i razne vrste grmlja, trstika, šaš i drugi organski gorivi materijali. Oni se lagano zapale i od malog izvora toplote, naročito u sušnom razdoblju i pri žetvi. Takvi požari šire se velikom brzinom, a sama brzina zavisi i o brzini vjetra.

Niko nema pravo svojim materijalnim dobrima i svojim postupcima, neprovođenjem mjera zaštite od požara koje su propisane i Zakonom o zaštiti požara  i drugim propisima dovodi u opasnost od požara tuđi život i zdravlje, te materijalna dobra i ugrožavanje prirode. Svaka fizička osoba ima pravo na zaštitu svog života i zdravlja od požara, koja se osigurava u skladu sa zakonima i drugim propisima. Svako fizičko lice i treba da se ponaša u skladu sa zakonim o zaštiti, te da budemo zaista obazrivi kada je u pitanju čiščenje i paljenje, koje može izazvati nekontrolisan požar i štetu.

Vedrana Bogdanović
Foto: Pixabay