Šta predstavlja održivi razvoj

Održivi razvoj je razvoj kojim se ide u susret potrebama sadašnjosti tako da se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe … U suštini održivi razvoj je proces promjena unutar koga su eksploatacija resursa, usmjeravanje investicija, orijentacija tehnološkog razvoja i institucionalne promjene u harmoniji i omogućavaju korištenje sadašnjih i budućih potencijala kako bi se zadovoljile ljudske potrebe i aspiracije.

Savremeni svijet je već uveliko suočen sa potrebom globalne, zajedničke odgovornosti za razvoj u skladu sa potrebama ljudi i prirode i shvatanjem da se planeta Zemlja mora očuvati kako za sadašnju, tako i za budućgeneracije ljudi na prihvatljiv način.

Postoje jaki moralni razlozi da današnja generacija ostavi potomstvu u naslijeđe ništa manje šansi za razvoj, no što ih ona ima sada. Ovo rezonovanje je zasnovano na fundamentalnom principu moralne pravde da svi ljudi imaju podjednaka prava na najšire osnovne slobode koje ne protivuriječe slobodi drugih. Pravo sadašnje generacije na iskorištavanje resursa i na zdravu životnu sredinu ne smije ugroziti isto takvo pravo narednim generacijama.

Regija se susreće sa veoma velikim problemima i izazovima, kako u životnoj sredini, tako i socijalnoj, ekonomskoj, naučnoj, obrazovnoj, zakonodavnoj, institucionalnoj i drugim sferama života. Ni koncept održivog razvoja na žalost, nije dovoljno razvijan niti sprovođen u našoj regiji. Razlozi za ovakvo stanje su mnogobrojni, ali ih prije svega treba tražiti u privrednoj i svakoj drugoj stagnaciji u poslednjih 10-15 godina.

Tek od nedavno smo kao regija institucionalno i ekonomski razvijene sredine sa adekvatnom infrastrukturom, kompatibilnom sa standardima EU, sa privredom zasnovanom na znanju, efikasno korištenim prirodnim i stvorenim resursima, većom efikasnošću i produktivnošću, bogat obrazovanim ljudima, sa očuvanom životnom sredinom, istorijskim i kulturnim naslijeđem, gdje postoji partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora i koja pruža jednake mogućnosti za sve građane.

Strategija održivog razvoja

Pitanja na koja želimo da pronađemo odgovor

  • Kako je tekla evolucija razvojnih doktrina u proteklih šest decenija (od perioda posle II Svijetskog rata do danas) i koliko su uspješni bili napori da se na globalnoj sceni promovišu principi ekonomske efikasnosti u razvoju, jednakosti i socijalne pravde i održivosti?
  • Kako je (i da li je) koncept ekonomskog rasta kao jedini pokazatelj razvoja zamijenjen integrativnim konceptom održivog razvoja?
  • Kakva je bila uloga države u planiranju i implementaciji razvoja u različitim periodima i do koje mjere je ta uloga ervoluirala u modernim konceptima razvoja?
  • Na koji način su principi zaštite životne sredine uticali na koncepcijske postavke razvoja u prošlosti i kako utiču danas?
  • Kakva je budućnost razvoja na globalnom nivou i koji faktori će utjecati na formiranje budućih razvojnih strategija?
  • Koje su najznačajnije odlike koncepta održivog razvoja i na koji način ovaj koncept utiče na kvalitet života u globalizovanom svetu?
  • Da li je moguće planirati održivi razvoj i na koji način?
  • Do koje mjere je koncept održivog razvoja primjenljiv i koji su načini za njegovu implementaciju u sadašnjem trenutku?
  • Kako pratiti ostvarivanje koncepta održivog razvoja?