U Srebrenici održan prvi sastanak sa Centrom za ženska prava

Danas je u Centru za socijalni rad Srebrenica odžan prvi sastanak sa Centrom za ženska prava sa kojim će opština Srebrenica u sljedećoj godini imati saradnju sa ciljem pružanja besplatne pravne i psihološke pomoći, mobilni timovi za rad sa žrtvama porodičnog nasilja i sve druge vrste pomoći ženama na terenu.

Centar za ženska prava je pravno-zagovaračka organizacija posvećena unapređenju položaja žena i djece u svim društvenim odnosima, koji zastupa rodno-pravedni i antidiskriminatorni koncept u svim društvenim odnosima, za bolji položaj žena i djece.

Prema rečima direktora Centra za socijalni rad opštine Srebrenica, Dragića Glišića, odgovor pravnog sistema na slučajeve rodno zasnovanog nasilja, više je usmjeren ka pravima žrtve, što znači da se sistem fokusira na potrebe i zaštitu žrtava, a ne samo na kažnjavanje počinitelja. Ovakav pristup omogućava žrtvama adekvatnu zaštitu i podršku tokom i nakon krivičnog postupka.

Centar ženskih prava radi na razvijanju sistema koji prepoznaje i shvata učinke rodno zasnovanog nasilja na žrtve i njihove potrebe, te omogućava njihovu zaštitu i osnaživanje.

Strateški cilj I: Osigurati pristup pravdi i uslugama za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja, uz podršku pred pravosudnim i servisnim institucijama.

Strateški cilj II: Pružanje pravne i psihološke pomoći žrtvama trgovine ljudima sa ciljem sprječavanja retraumatizacije i olakšavanja pristupa pravdi, uključujući i ostvarivanje prava na obeštećenje u krivičnom postupku.

Strateški cilj III: Iskorijeniti predrasude i stereotipe u primjeni zakona, javnih politika i postupanju institucija u lancu sistema zaštite prema žrtvama rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

Strateški cilj IV: Jačanje vaninstitucionalnog modela pružanja zaštite žrtvama rodno zasnovanog nasilja i žena u riziku koju pružaju pomagačice iz zajednice.