Dopuna Dokumentacije Za Rekonstrukciju Kuća

Opština Srebrenica u saradnji sa Grantom Saudijskom Arabijom nudi građanima Srebrenice obnovu i rekonstrukciju za 55 kuća opštine Srebrenica. U skladu sa tim, opština Srebrenica je produžila rok od 6 dana za sve aplikante konkursa kako bi dostavili dodatnu dokumentaciju, ukoliko nije potpuna.

Opština naglašava da su aplikanti dužni da sami provjere dokumentaciju i da dostave nepotpunu u roku od 6 dana. Aplikanti koji ne dostave potrebnu dokumentaciju, neće ući u razmatranje i smatraće se nepotpune. Takođe, neblagovremene prijave, dostavljene van roka će se smatrati nevažećim.

Tražena dodatna dokumentacija dostavlja se na protokol opštine Srebrenica – Šalter sala opštinske uprave Srebrenica. Za građane koji nisu u mogućnosti da dostave dokumente u Šalter Sali, može i preporučeno putem pošte na adresu Ul. Srebreničkog odreda bb Zgrada, opštinske uprave Srebrenica 75 430 Srebrenica, sa naznakom: “Za djelimičnu obnovu i rekonstrukciju stambenih stambenih objekata – ne otvaraj”.